Αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται στην αγροτική παραγωγή της Ρόδου από τα ελάφια Dama dama

Όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη αύξηση του
πληθυσμού των άγριων ελαφιών Dama dama στο νησί μας, κάτι που σε
συνδυασμό με τον σημαντικό περιορισμό του φυσικού τους χώρου λόγω των
μεγάλων πυρκαγιών αλλά και την έλλειψη ελέγχου του πληθυσμού από τους
αρμόδιους φορείς, είχε σαν αποτέλεσμα την έντονη παρουσία των ελαφιών σε όλο
το νησί, ακόμα και μέσα στους οικισμούς μας αλλά και στο οδικό δίκτυο.
Ως φυσικά επακόλουθα αναφέρουμε κυρίως τα τροχαία ατυχήματα που έχουν
σημειωθεί επανειλημμένα και τις μεγάλες ζημιές που προκαλούνται συνεχώς στην
φυτική παραγωγή του νησιού από την είσοδο των ζώων στις καλλιέργειες προς
αναζήτηση τροφής.
Για την αντιμετώπιση του τελευταίου προβλήματος που επιβαρύνει σημαντικά
τους αγρότες μας, προβλέφθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4424/2016 η προσθήκη της
περίπτωσης (ιδ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 3877/2010 «Σύστημα
προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας», συμπεριλαμβάνοντας
έτσι στον κατάλογο των ασφαλιζόμενων κινδύνων που αποζημιώνονται από τον
ΕΛ.Γ.Α. και τις ζημιές που προκαλούνται από άγρια ελάφια (Dama dama) στην
φυτική παραγωγή της νήσου Ρόδου.
Η εφαρμογή του νόμου απαιτεί την ύπαρξη σχετικής αναλογιστικής μελέτης, για
την εκπόνηση της οποίας όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί εντολή από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Μέχρι σήμερα λοιπόν δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη ο παραπάνω νόμος με
αποτέλεσμα να στερούνται της αποζημίωσης οι αγρότες μας.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την συζήτηση
και την λήψη απόφασης προκειμένου :
1. Να στηρίξουμε τους αγρότες της περιοχής μας στο αίτημά τους για την
αντιμετώπιση του προβλήματος
2. Να ζητήσουμε την διαμεσολάβηση όλων των Βουλευτών Δωδεκανήσου προς
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την εκπόνηση της
αναλογιστικής μελέτης ώστε να γίνει εφικτή η αποζημίωση των αγροτών για τις
ζημιές στην παραγωγή τους από τα ελάφια και
3. Να ζητήσουμε την σύσταση επιστημονικής επιτροπής στην οποία θα
συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς με στόχο την αρμονική, ασφαλή και
χωρίς προβλήματα συνύπαρξη των ελαφιών με όλες τις άλλες δραστηριότητες στο
νησί και με πρωταρχική προτεραιότητα την προστασία του είδους. Αντικείμενο της
εργασίας της επιτροπής θα είναι η συνολική και οριστική λύση του προβλήματος
που θα περιλαμβάνει αφενός μέτρα για την προστασία της αγροτικής παραγωγής
και την οδική ασφάλεια και αφετέρου ένα μόνιμο, σύμφωνα με τις επιστημονικές
πρακτικές, πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης του πληθυσμού των ελαφιών,
ώστε να μην υπερβαίνει ποτέ τις δυνατότητες του φυσικού τους χώρου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει
σχετικά.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος
4
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την υπ’ αριθ.πρωτ. 5/22634/2020 της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα και
Εμπορίου,
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 93 του
Ν.3463/2006,
 Τη διαλογική συζήτηση η οποία αποτυπώνεται αναλυτικά στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος κατά τη
συζήτηση του θέματος, ήτοι:
Υπέρ ψήφισαν τριάντα έξι (36 ) Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Κατά ψήφισαν δύο (2), ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.
Πότσος και ο κ. Κ. Τσουρούτης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
1. Την στήριξη του Δήμου Ρόδου στο αίτημα των αγροτών για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που προκαλούνται στην αγροτική παραγωγή της Ρόδου από
τα ελάφια Dama dama.
2. Να αποσταλεί αίτημα προς όλους τους Βουλευτές της Δωδεκανήσου για
διαμεσολάβησή τους προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για
την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης ώστε να γίνει εφικτή η αποζημίωση
των αγροτών για τις ζημιές στην παραγωγή τους από τα ελάφια.
3. Εγκρίνει τη σύσταση επιστημονικής επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν όλοι
οι συναρμόδιοι φορείς με στόχο την αρμονική, ασφαλή και χωρίς προβλήματα
συνύπαρξη των ελαφιών με όλες τις άλλες δραστηριότητες στο νησί και με
πρωταρχική προτεραιότητα την προστασία του είδους. Αντικείμενο της εργασίας
της επιτροπής θα είναι η συνολική και οριστική λύση του προβλήματος που θα
περιλαμβάνει αφενός μέτρα για την προστασία της αγροτικής παραγωγής και την
οδική ασφάλεια και αφετέρου ένα μόνιμο – σύμφωνα με τις επιστημονικές
πρακτικές-πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης του πληθυσμού των
ελαφιών, ώστε να μην υπερβαίνει ποτέ τις δυνατότητες του φυσικού τους
χώρου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ