16 νέες θέσεις στη Λαϊκή Αγορά Πόλεως Ρόδου

8 παραγωγών και 8 επαγγελματιών πωλητών

Ο Δήμος Ρόδου με τις αριθ. 936/2016 και 937/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προκηρύσσει δεκαέξι (16) νέες θέσεις (οκτώ (8) παραγωγών και οκτώ (8) επαγγελματιών πωλητών) στη Λαϊκή Αγορά Πόλεως Ρόδου.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αιτήσεις για την απόκτηση αυτών των αδειών, να προσέρχονται από 1 Δεκεμβρίου έως και την 15 Δεκεμβρίου, στα γραφεία της Δ/νσης Εμπορίου στο Δημοτικό Κατάστημα Πεταλούδων 1ος όροφος – Λεωφόρος Ελευθερίας 51 Κρεμαστή.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

Α) ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ:

α)Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. (με την έκδοση της άδειας)

β)Βεβαίωση κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ

γ)Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης(έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους, για εισοδήματα του/ης ενδιαφερομένου/ης.

δ)Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (έντυπο Ε9 τρέχοντος έτους) με όλες τις μεταβολές.

ε)Αντίγραφα μισθωτηρίων για μισθωμένα κτήματα, δεόντως υπογεγραμμένα και με συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS (www.gsis.gr), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, το μισθωτήριο πρέπει να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί, κατά τα ισχύοντα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Για πολυετείς καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες ή αμπελοκαλλιέργειες) το μισθωτήριο πρέπει να είναι πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας και να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί κατά τα ισχύοντα, κατά το προηγούμενο, από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, έτος.

στ)Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ) και Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας ή Εκτροφής (ΕΛΓΑ).

ζ)Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων & Βεβαίωση Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη (N.3874/2010)

η)Βεβαίωση Έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής (με

την έκδοση της άδειας)

θ)Πιστοποιητικό Υγείας (Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012) (με την έκδοση της άδειας)

ι) Τοπογραφικό Διάγραμμα Αγροτεμαχίου (για την Τριμελή Επιτροπή) (με την

έκδοση της άδειας)

ια) Δημοτική Ενημερότητα

 

Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

α) βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ (άνεργος)

β) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

γ)βεβαίωση εγγραφής στον ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ) (ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα όταν ήδη υπάρχει εγγραφή) (με την έκδοση της άδειας)

δ) δημοτική ενημερότητα

ε) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα

τελευταία τρία έτη,

στ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας

Πληροφοριακών Συστημάτων (με την έκδοση της άδειας)

ζ) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ

35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση (όπου αυτό απαιτείται) ,

η) βεβαίωση μονίμου κατοικίας,

θ)δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας που επικαλούνται στην

αίτησή τους και ειδικότερα:

1. Τα άτομα με αναπηρία, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η αναπηρία τους

2. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς με τρία παιδιά, πιστοποιητικό πολυτεκνίας (από σύλλογο πολυτέκνων).

3. Οι γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και οι γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.

4. Οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και οι ομογενείς παλιννοστούντες, αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

5. Οι έλληνες ΡΟΜΑ, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

6. Τα άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και τα άτομα υπό απεξάρτηση, βεβαίωση από κέντρο απεξάρτησης ότι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης.

Για πληροφορίες τηλ.: 2241361621, 2241361623, 2241361634.

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης

Γιώργος Πόκκιας