Αρχική » Ιστολόγιο » Τι είναι το Lean-6Sigma? Ορισμός, οφέλη και επίπεδα.

Τι είναι το Lean-6Sigma? Ορισμός, οφέλη και επίπεδα.

Του Σταμάτη Βαλσάμη P.HD, MSc, MSc, MSc, Lean 6-sigma business development consultant.

Στις μέρες μας, η βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης εξαρτάται αλλά και στηρίζεται
στον τρόπο με τον οποίο εμείς διαχειριζόμαστε τους πόρους μας, στην επιλογή των
προμηθευτών, στους τρόπους προβολής της επιχείρησής μας, στο κοινό στο οποίο
απευθυνόμαστε, και σε μια ακόμα πληθώρα λόγων ανάλογα με το είδος της
επιχείρησης.

Πολλές φορές έχουμε προβληματιστεί για την έλλειψη προϊόντων ή για την
πληθώρα προϊόντων στις αποθήκες μας, για την αργοπορημένη αλλά και την πλημμελή
παράδοση της παραγγελίας μας, για τη απροειδοποίητη αύξηση των τιμών ή για την
αιφνίδια έλλειψη προϊόντων από τους προμηθευτές, ακόμα μπορεί να γινόμαστε
αποδέκτες αρνητικών παραπόνων για την ποιότητα, την αμεσότητα ή την ορθότητα των
υπηρεσιών μας.

Για κάθε ένα από τους προαναφερόμενους λόγους σίγουρα κάπου
“κρύβεται” η αιτία του “κακού” αλλά και κάπου η λύση.
Μέσα από την μεθολογία του lean 6-sigma (https://www.ivepe.gr/el/professional-
certification/421-lean-six-sigma) θα κατανοήσουμε πως μπορούμε να μειώσουμε το
καθημερινό λειτουργικό κόστος της επιχείρησής μας ή το κόστος του νοικοκυριού μας
αποβάλλοντας όλα αυτά τα τοξικά στοιχεία τα οποία επιδρούν αρνητικά στην κερδοφορία
αλλά και στην αποταμείευση.

Το lean 6-sigma είναι μια συνθέτη στρατηγική η οποιά εντοπίζει
την αιτία του “κακού” καθώς αναλύει μέσα απο συνεντεύξεις, μαθηματικούς τύπους, και
αρχεία (εφόσον υπάρχουν), την προέλευση αυτής της δυσλειτουργίας, και εφαρμόζει και
παρακολουθεί την απόδοση των βημάτων βελτίωσης σε κάθε φάση της εφαρμογης.
Το lean 6-sigma ορίζεται ως μεθοδολογία βελτίωσης της διαδικασίας ή των εφαρμογών
που χρειάζονται κυρίως για τον εντοπισμό των δυσλειτουργιών, για την απομάκρυνση των
αποβλήτων, την αναποτελεσματικότητα, την εξάλειψη των εμπόδιων, την μείωση των
κινδύνων, την μείωση του καθημερινού λειτουργικού κόστους και την παροχή καλύτερων
υπηρεσιών για τους πελάτες. Συνδυάζει εργαλεία και τεχνικές, μεθόδους, μελέτες και αρχές
lean 6-sigma σε μια πανίσχυρη μεθοδολογία για την ενίσχυση της απόδοσης του οργανισμού.

Πλεονεκτήματα του Lean 6-sigma

Sourse at https://goleansixsigma.com/what-is-lean-six-sigma/

• Αφοσίωση πελατών
Ποιότητα, αμεσότητα, ταχύτητα, ανταγωνιτικές τιμές, και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών είναι
αυτά που οι πελάτες αναζητούν. Είναι πολύ πιο πιθανό να επιτύχετε να αυξήσετε την
κερδοφορία στην επιχείρησή σας εάν οι πελάτες σας μείνουν ικανοποιημένοι αφού αποτελεί
κανόνα ΄΄ότι οι ικανοποιημένοι πελάτες επιστρέφουν ΄΄.


• Ικανοποίηση πελατών
Η εφαρμογή του Lean Six-Sigma επιτρέπει στον οργανισμό να βελτιώσει τις
επιχειρηματικές διαδικασίες και τον ποιοτικό έλεγχο. Αυτό οδηγεί σε ένα καλύτερα τελειωμένο
προϊόν που ακολουθεί διάφορα κριτήρια όπως χαμηλό ποσοστό ελαττωμάτων, χαμηλό κόστος
και υψηλή ποιότητα. Ένα προϊόν καλής ποιότητας οδηγεί σε ευχαριστημένους πελάτες.


• Εκπαίδευση προσωπικού
Η εφαργογή του Lean Six-Sigma απαιτεί από την ομάδα να κατανοήσει τις δομές και τις αρχές
lean six Sigma και ταυτόχρονα τις πρακτικές εφαρμογές τους. Η ανάπτυξη και η βελτίωση ενός
οργανισμού συνδέεται με την αποτελέσματικότητα και το υψηλό επίπεδο των γνώσεων της
ομάδας. Όσο πιο ενημερωμένο και καταρτισμένο είναι το προσωπικό σας τόσο περισότερες
είναι οι πιθανότητες επιτυχίας.


• Αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το lean 6-sigma δεν σχετίζεται απλώς με τη διαχείριση της και
διοίκηση της εταιρείας. Περισσότερο, συσχετίζεται άμεσα με την καθημερινή εργασία της
ομάδας. Οι εργαζόμενοι θα έχουν καλύτερες επιδόσεις στη δουλειά τους με αποτέλεσμα να
είναι σε θέση να ξεπεράσουν τους επιθυμητούς στόχους:
a. την μείωση των άσκοπων μετακινήσεων,
b. των άσκοπων εξόδων,
c. την αποφυγή του over-stocking,
d. την πρόβλεψη κινδύνων,
e. την δημιουργία κερδοφορίας και ηψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών στους
πελάτες.


• Ενδυνάμωση αξίας επωνυμίας
Είναι ευρέως γνωστό ότι οι πελάτες εμπιστεύονται και ακολουθούν τους οργανισμούς που
ανταποκρίνονται έγκαιρα στις επιθυμίες τους, στα προβλήματά τους και στους ενδοιασμούς
τους. Η εφαρμογή του Lean βοηθά στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας και σχέση εμπιστοσύνης
καθώς και την ενδυνάμωση διαδικασιών και πρακτικών που βοηθούν στην οικοδόμηση του
πηλίκου επιτυχίας των πελατών, συνδράμοντας έτσι στην ενίσχυση της αξίας της επωνυμίας
του οργανισμού.


• Εφαρμογή της σε διάφορους τομείς
Είναι μια παρανόηση ότι το Lean Six-Sigma ισχύει για τις μεταποιητικές βιομηχανίες. Τις
τελευταίες δεκαετίες έχει αποδειχθεί ότι το Lean Six-Sigma μπορεί να εφαρμοστεί σε
διάφορους άλλους τομείς όπως της πληροφορικής, το λιανικό εμπόριο, την τουριστική
βιομηχανία κτλ. Έτσι, το lean 6-sigma αποδεικνύεται ότι έχει δυνατότητες εφαρμογής σε όλους
τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.


Lean εναντίον Six Sigma
Αν και συνδυάζονται, το 6-Sigma διαφέρει από το Lean στην προέλευσή του, στο
επίκεντρο και στις τεχνικές βελτίωσης των διαδικασιών.
Συνήθως, το 6-Sigma χρησιμοποιεί μια προσέγγιση πέντε βημάτων για την επίλυση
ζητημάτων, τη μεθοδολογία DMAIC (προσδιόρισε, μέτρα, ανάλυσε, εφάρμοσε, έλεγξε). Τελικά,
ο στόχος είναι να μειωθούν οι παραλλαγές προϊόντων, τα ελαττώματα, αλλά και η επίτευξη της
υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσίων, χρησιμοποιώντας στατιστικές αναλύσεις, συνεντέυξεις,
και μαθηματικούς τύπους.

Sourse at https://goleansixsigma.com/what-is-lean-six-sigma/
Το Lean είναι μια μεθοδολογία που επικεντρώνεται στην εξάλειψη των αποβλήτων και
όλων αυτών των αρνητικών στοιχείων τα οποία επιδρούν αρνητικά στην λειτουργία του
οργανισμού με την ταυτόχρονη παροχή της καλύτερης εμπειρίας στους πελάτες και την
πραγματοποίηση επιδιωκόμενης ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Οι βασικές αρχές της
μεθοδολογίας Lean, καλούνται να αντιμετωπίσουν οκτώ είδη δυσλειτουργιών: ελαττώματα,
υπερπαραγωγή, αναμονή, μη χρησιμοποιημένο ταλέντο, μεταφορά, απογραφή, κίνηση και
επιπλέον επεξεργασία. Η Lean έχει βασικό σκοπό την εξάλειψη αυτών των δυσχερειών
χρησιμοποιώντας έναν χάρτη ροής τιμών και στοιχείων ο οποίος θέτει το βηματισμό για την
παραγωγή ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας.


Lean Six-Sigma Belts
Lean Six-Sigma επαγγελματίες μπορούν να παρατηρηθούν σε διάφορα επίπεδα με
διαφορετικούς ρόλους στον οργανισμό. Αυτοί οι επαγγελματίες δικαιούνται διάφορες
χρωματικές ζώνες όπως κίτρινη, πράσινη, μαύρη ζώνη. Αυτές οι “ζώνες” διαφοροποιούν τους
ρόλους με βάση το επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειρίας.

Sourses:
https://goleansixsigma.com/what-is-lean-six-sigma/
https://asq.org/quality-resources/six-sigma

https://goleansixsigma.com/what-is-lean-six-sigma/
https://www.ivepe.gr/el/professional-certification/421-lean-six-sigma