Ρόδος: Δρομολογείται η δημουργία Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ), ΣΤΑ ΚΟΛΥΜΠΙΑ

Την Παρασκευή, 15 Μαΐου, στο Νεστορίδειο Μέλαθρο, όπου το Ίδρυμα διατηρεί το γραφείο του,
υπεγράφη η σύμβαση για τη δημιουργία Μονάδας Φροντίδας Άπορων Ηλικιωμένων Ανθρώπων
(Γηροκομείο), από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη κ. Ευαγόρα Νικολάου
και τον Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Παύλο Μπακίρη.
Παρουσία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο φορέων και της Προέδρου του Μουσείου
Νεοελληνικής Τέχνης κ. Σουμέλα Καραχάλιου – Καμπουροπούλου, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
αναφέρθηκε στις ενέργειες, που κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας οι Εκτελεστές της Διαθήκης της
Πάολας Νεστορίδη, Ευαγόρας Νικολάου και Πανωραία Παπαχρήστου-Τσέλιου, μαζί με τα υπόλοιπα
μέλη της Επιτροπής της Πάολας και μετέπειτα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος (Δρα Νικόλαο Φρόνα,
Βικτωρία Χιώτη και Παναγιώτη Γράμψα), μέσα σε δύσκολες καταστάσεις λόγω της οικονομικής κρίσης
και τελευταία της Υγειονομικής κρίσης. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, η γραφειοκρατία
ήταν αφάνταστα μεγάλη, παρόλη την καλή διάθεση των υπαλλήλων και των Υπηρεσιακών
παραγόντων, που εμπλέκονταν στη διαδικασία έγκρισης του Ιδρύματος. Συνοπτικά, για να φτάσουμε
στη σημερινή υπογραφή της σύμβασης, οι σημαντικότεροι σταθμοί ήταν:
1. 10 Νοεμβρίου 2011:
Δημοσίευση της μυστικής Διαθήκης της Πάολας χήρας Ιωάννη Νεστορίδη το γένος Μιχαήλ
Καπούστιν, από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αριθ. 96/10-11-2011. Με τη Διαθήκη,
ορίζονται Εκτελεστές οι Ευαγόρας Νικολάου του Χαράλαμπου και η Πανωραία Παπαχρήστου του
Χρήστου.
2. 26 Ιανουαρίου 2012:
Αποδοχή της ιδιότητας των Εκτελεστών της Διαθήκης από τους, Ευαγόρα Νικολάου του
Χαράλαμπου και Πανωραία Παπαχρήστου του Χρήστου, με δήλωσή τους στο Πρωτοδικείο Ρόδου
αριθ. 20/26-01-2012.
3. 19 Δεκεμβρίου 2013:
Μετά από ενέργειες των Εκτελεστών της Διαθήκης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου, έκανε αποδεκτή την ανάληψη της λειτουργίας του υπό
ανέγερση γηροκομείου από το Ίδρυμα «Ιωάννης & Πάολα Νεστορίδη».
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά την εξασφάλιση της
αποδοχής ανάληψης της λειτουργίας από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Αιγαίου, δήλωσε ότι
δεν αντιτίθεται στην υλοποίηση του έργου, κρίνει όμως απαραίτητα τα ακόλουθα:

 Κατάρτιση εκ μέρους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου προϋπολογισμού
του προς εκτέλεση έργου.
 Όταν το ποσό που θα προκύψει από την εκκαθάριση της Κληρονομίας είναι ικανό για την
εκτέλεση του έργου, τότε η Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου θα
μπορούσε να προχωρήσει ευχερέστερα σε σύνταξη έγγραφης Σύμβασης με τους Εκτελεστές
της Διαθήκης για την υλοποίηση του έργου.
4. Απρίλιος 2016:
Στην καρδιά της οικονομικής κρίσης με τα Capital Controls, μέριμνα μας ήταν να διασώσουμε τα
υπάρχοντα κεφάλαια και παράλληλα να φροντίσουμε για την εκπόνηση από το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας οικονομοτεχνικής μελέτης, κάτι που θα αποδείκνυε την ικανότητα του
Ιδρύματος να εκτελέσει το έργο. Παραδόθηκε η μελέτη τον Απρίλιο 2006 και προέβλεπε α) Για τη
διαμόρφωση υφιστάμενου χώρου (κτιρίου και αυλής), στην τοποθεσία Κολύμπια Ρόδου (στη
συμβολή των οδών Εθνικής Ρόδου-Λίνδου και κάθετης προς παραλία Κολυμπίων), σε Μονάδα
φροντίδας απόρων ηλικιωμένων ανθρώπων β) τη διαμόρφωση πτέρυγας στον υφιστάμενο στην
πόλη της Ρόδου (οδός Χειμάρας αριθ. 2) Οίκο Ευγηρίας Δωδεκανήσου «Χαραλάμπειο
Γηροκομείο» προς επαύξηση των κλινών του.
5. 15 Ιουνίου 2016:
Μετά από απαίτηση του Υπουργείου Οικονομικών, ζητείται από τους Εκτελεστές της Διαθήκης η
εκποίηση των τιμαλφών που διέθετε η κληρονομία (δύο δακτυλίδια και ένα μενταγιόν με
πολύτιμους λίθους). Το ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ήταν αρμόδιο
για τις δημοπρασίες Κοινωφελών Ιδρυμάτων εξαγοράζεται από την Eurobank και μετά από μια
μακρά αλληλογραφία και ελλείψει άλλου φορέα να πραγματοποιήσει τη δημοπρασία, σε
συνεννόηση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν. Αιγαίου, Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας,
αναθέσαμε στον οίκο Cristie’s του Λονδίνου, την πώληση των τιμαλφών, σε Διεθνή Διαγωνισμό.

Δ.Σ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Τάκης Γράμψας, Βίκυ Χίώτη Μέλη, Ευαγόρας Νικολάου Πρόεδρος, Ρέα Παπαχρήστου-Τσέλιου Γ.Γραμματέας, Νικόλαος Φρόνας Αντιπρόεδρος

Ο Διεθνής διαγωνισμός απέφερε καθαρά έσοδα στο Ίδρυμα, 189.517,40 λίρες Αγγλίας. Φυσικά η
όλη διαδικασία περιελάβανε ασφάλιση των τιμαλφών, αποστολή τους στο Γεμολογικό Ινστιτούτο
της Αμερικής για έκδοση ταυτότητας ποιοτικής κατάταξης για κάθε πολύτιμο λίθο και αναγραφή
τους στον κατάλογο δημοπρασίας των Cristie’s.
6. Τροποποίηση της Διαθήκης – Απόφ. 120/2018 Τριμελούς Εφετείου Πειραιά:
Κατόπιν οδηγιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας και την
έγκριση της Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατατέθηκε αίτηση
τροποποίησης της Διαθήκης στο Τριμελές Εφετείο Πειραιά, επειδή στη Διαθήκη προβλεπόταν η
ανέγερση Γηροκομείου και τελικά θα διαμορφώναμε υφιστάμενο χώρο.
Με την Απόφαση 120/2018 του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά, έγινε αποδεκτή η αίτηση των
Εκτελεστών της Διαθήκης, για τροποποίηση του σκοπού της, ως εξής:
«Σκοπός του ιδρύματος είναι η με ίδια κεφάλαια και σε συνεργασία με δημόσιους αρμόδιους
φορείς:
α) Διαμόρφωση υφιστάμενου χώρου (κτιρίου και αυλής), στην τοποθεσία Κολύμπια Ρόδου (στη
συμβολή των οδών Εθνικής Ρόδου-Λίνδου και κάθετης προς παραλία Κολυμπίων), σε Μονάδα
φροντίδας απόρων ηλικιωμένων ανθρώπων.
β) Η διαμόρφωση πτέρυγας στον υφιστάμενο στην πόλη της Ρόδου (οδός Χειμάρας αριθ. 2) Οίκο
Ευγηρίας Δωδεκανήσου «Χαραλάμπειο Γηροκομείο», προς επαύξηση των κλινών του. Θα φέρουν
δε αυτά (κτίριο και πτέρυγα) το όνομα του ιδρύματος «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΟΛΑ ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ» και
γ) Η διάθεση των κεφαλαίων του ιδρύματος, που τυχόν θα απομείνουν, μετά την ολοκλήρωση
των σκοπών «α» και «β» και μέχρι την εξάντλησή τους, σε έργα συντήρησης των κτιριακών
εγκαταστάσεων των υπό στοιχεία «α» και «β» δομών και σε προμήθεια αναγκαίου εκάστοτε
λειτουργικού εξοπλισμού».

Μετά την έκδοση της Απόφασης 120/2018 του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά και δεδομένου ότι τα
κεφάλαια του Ιδρύματος, με τις ισοτιμίες συναλλάγματος, υπερκάλυπταν το κόστος των πιο πάνω
έργων, άρχισε η διαδικασία έγκρισης του Οργανισμού και σύστασης του Ιδρύματος, κάτι που έγινε με
το Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1632Β/13-5- 2019.
Σήμερα με τον Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αγαπητό
φίλο Παύλο Μπακίρη, υπογράφουμε τη Σύμβαση για το πρώτο σκέλος της υποχρέωσης, που
αναλαμβάνει το Ίδρυμα και είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης «Μονάδας Φροντίδας Άπορων
Ηλικιωμένων Ανθρώπων» με 15 κλίνες. Ο Προϋπολογισμός του έργου έχει εγκριθεί και είναι θέμα
χρόνου για να αρχίσει η διαδικασία υλοποίησης.
Ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Δρ. Παύλος
Μπακίρης, παίρνοντας τον λόγο, ανέφερε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου αναλαμβάνει:
1. Να παραλάβει και να εντάξει στις δομές του, τη «Μονάδα Φροντίδας Άπορων Ηλικιωμένων
Ανθρώπων (γηροκομείο)» , υπογράφοντας το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής
με το «Ίδρυμα Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη».
2. Να αναρτήσει επιγραφή στην κεντρική είσοδο της μονάδας, κατάλληλων διαστάσεων, με τον
τίτλο: Μονάδα Φροντίδας Άπορων Ηλικιωμένων Ανθρώπων «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη»
και εξωτερικά, επί του κτηρίου, επιγραφή σε εμφανή θέση με την επωνυμία του Ιδρύματος.
3. Να προβεί στις απαιτούμενες ρυθμίσεις της υφιστάμενης οργανωτικής δομής του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε άμεσα η «Μονάδα Φροντίδας Άπορων
Ηλικιωμένων Ανθρώπων», να τεθεί σε λειτουργία.
Συνεχίζοντας ο κ. Μπακίρης ανέφερε: Είναι μεγάλη τιμή για μένα, από τη θέση του Προέδρου του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να υπογράψω σήμερα μαζί με τον
Πρόεδρο του Ιδρύματος «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη», φίλο Ευαγόρα Νικολάου, τη Σύμβαση, που
ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία Μονάδας Φροντίδας Άπορων Ηλικιωμένων Ανθρώπων, στα
Κολύμπια.
Εκτίοντας φόρα τιμής στην αείμνηστη Δωρήτρια Πάολα Νεστορίδη, εκφράζω τις θερμές μου
ευχαριστίες στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Ιωάννης και
Πάολα Νεστορίδη», γιατί όπως ακούσαμε και από τον Πρόεδρο, με τιτάνιες προσπάθειες,
ξεπερνώντας την γραφειοκρατία διαμέσου μιας φοβερής οικονομικής κρίσης και στη συνέχεια μιας
υγειονομικής κρίσης, μιας πανδημίας, κατάφεραν να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια και να είμαστε
σήμερα εδώ για να υπογράψουμε τη σύμβαση για τη δημιουργία της Μονάδας Φροντίδας Άπορων
Ηλικιωμένων Ανθρώπων στα Κολύμπια.
Γνωρίζω ότι το έργο του Ιδρύματος δεν ολοκληρώνεται με την κατασκευή της μονάδας στα Κολύμπια
αλλά θα έχει και συνέχεια στο Χαραλάμπειο Γηροκομείο. Δίνω την υπόσχεσή μου ότι θα σταθώ δίπλα
στο Ίδρυμα για να προσφέρουμε στην Κοινωνία της Ρόδου το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Όσον αφορά τη Διοικητική λειτουργία των νέων μονάδων, θα προβώ, σε συνεργασία με τα στελέχη
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, σε σχεδιασμό του τρόπου λειτουργίας, ώστε με την παράδοση της

Σελίδα 4 από 3

Μονάδας από το Ίδρυμα, να αρχίσει άμεσα και η λειτουργία της. Είναι ένα έργο, που θα αναβαθμίσει
την περιοχή παρέχοντας σημαντική Κοινωνική προσφορά.

Σελίδα 5 από 3

Δ.Σ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Τάκης Γράμψας, Βίκυ Χίώτη Μέλη, Ευαγόρας Νικολάου Πρόεδρος, Ρέα Παπαχρήστου-Τσέλιου Γ.Γραμματέας, Νικόλαος Φρόνας Αντιπρόεδρος