Προσλήψεις 7 συμβασιούχων στο Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο αίτησης που αποτελεί συνημμένο της Ανακοίνωσης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα από τηνπαρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και συγκεκριμένα στην ακόλουθη διεύθυνση: hr@desroda.gr.